Download Replay Audio 1 Hour – Ai Cũng Có Thể Là Quán Quân, Huỳnh Công Hiếu x Bùi Công Nam Rap |Việt Mùa 3 Mp3

 Replay Audio 1 Hour - Ai Cũng Có Thể Là Quán Quân, Huỳnh Công Hiếu x Bùi Công Nam Rap |Việt Mùa 3

Replay Audio 1 Hour – Ai Cũng Có Thể Là Quán Quân, Huỳnh Công Hiếu x Bùi Công Nam Rap |Việt Mùa 3 Is a new song from a very high talented artist VieShows, listen and download it here for free in mp3 format.

Replay Audio 1 Hour – Ai Cũng Có Thể Là Quán Quân, Huỳnh Công Hiếu x Bùi Công Nam Rap |Việt Mùa 3

Link tập Full: https://www.youtube.com/watch?v=Yn7of6GIZpg
#RapViệtMùa3 #RapVietSeason3
#TrấnThành #Karik #Suboi #JustaTee #Bray #BigDaddy #TháiVG #Andree
#VieShows #ShowMoi2023

Rap Việt mùa 3: https://click.vieon.vn/wSBG/ytrvm3
Xem thêm tại: https://click.vieon.vn/wSBG/yttvshow
𝐒𝐔𝐁𝐒𝐂𝐑𝐈𝐁𝐄 và 𝐋𝐈𝐊𝐄 để theo dõi những video mới nhất: https://bit.ly/subVieshows
=================================

💯 VieShows 💯là một kênh cập nhật các video hấp dẫn hàng đầu showbiz với nhiều thể loại giải trí ĐỘC-ĐỈNH-LẠ của các nghệ sĩ tên tuổi như: Trấn Thành, Trường Giang, Hari Won, Việt Hương, Mạc Văn Khoa, Lâm Vỹ Dạ, Ninh Dương Lan Ngọc, v…v…
👍🏼 Đừng quên SUBSCRIBE và ẤN CHUÔNG thông báo để không bỏ lỡ những nội dung độc quyền hot nhất chỉ có trên VieShows
=================================
Theo dõi các kênh chính thức của Vieshows – thuộc sở hữu của VieNetwork tại:
✥ Youtube: https://bit.ly/2XXRvJM
✥ Facebook : https://www.facebook.com/vieshows

00:01 [âm nhạc]
00:11 [âm nhạc]
00:20 sau những ngày buồn sẽ là một mới niềm
00:22 vui và đi thật sau đó là vài khoản nợ
00:24 trước khi mình chóng ra cứ bôn ba miền
00:26 núi miền xuôi còn hơn là đứng yên một
00:28 chỗ rồi hoảng sợ có quá nhiều trách
00:30 nhiệm chướng ngại vướng bận thôi mà cứ
00:31 yên tâm đi rồi học quan sẽ đến ma một bà
00:34 già thích đi tặng cho quý khán giả và cả
00:36 những người thương kẻ mến khắp nơi đổ về
00:39 xem ai mới là quán quân kể cả những cô
00:42 chú đang bán bưng họ thức dậy mưu sinh
00:44 khi trời sáng trưng vậy tự hỏi rằng họ
00:47 không xứng đáng sao Viết một bài nhạc
00:48 vui để cuộc đời này
00:50 [âm nhạc]
00:57 cũng có thể là quán quân chiến thắng bản
01:00 thân là chiến thắng Chính Mình leo núi
01:02 cao thì đôi mắt cá chân Lõ xuống sông
01:04 sâu thì mới biết dính sinh nếu như không
01:07 có màn đêm thì làm sao thấy được những
01:09 vì sao dù bạn là ai phải làm nghề gì
01:12 cũng được chỉ cần tử tế và yêu đời thì
01:13 không đưa tay bật cao nhưng quán quân
01:16 ngoài kia mặt lắm nên buồn mà
01:21 [âm nhạc]
01:33 [âm nhạc]
01:51 [âm nhạc]
02:19 xứng đáng sống chung một thời Cùng Sinh
02:22 lão Đồng cam thành công và sẽ tối vào
02:24 một ngày không xa nữa ngày mà đủ compa
02:25 bữa Tặng thêm một bông hoa nữa China na
02:28 na na na na na na na
02:37 na na na
02:43 [âm nhạc]
02:46 động hăng say bác văn phòng chú công an
02:49 mang mũ quán quân cho bố đơn thân đang
02:52 nuôi con và những người mẹ già Sau bao
02:54 nhiêu năm lam lũ anh đến cuộc thi với
02:56 một thông điệp tốt đẹp biết mình biết ta
02:58 và cũng chẳng muốn tranh đua đối với anh
03:00 em cũng là một quán quân Vô Địch Thiên
03:02 Hạ với cái món canh chua không cần đính
03:05 đá chẳng cần danh hiệu Chỉ cần mỗi ngày
03:07 kiếm đều đều 5 triệu lời đành tiếu anh
03:09 lại bỏ ngoài tai sống như nào cũng được
03:11 miễn là nó hợp ba
03:14 cũng biết rằng anh trình không thiếu
03:16 deca
03:19 Anh hiểu thì mặc áo hiệu Anh bán lên
03:21 không nhưng quán quân ngoài kia mệt lắm
03:25 nên buồn mà đôi khi ta bị che đi tắm mát
03:30 có ai đâu hay rằng một ngày sẽ đứng nơi
03:34 đây chỉ để được nói hãy sống vui lên bạn
03:37 em
03:39 na na na na na
03:44 na na na
03:49 na na na
03:57 và đây cũng là bài hát cuối cùng của
03:59 hành trình này hy vọng tất cả mọi người
04:01 sẽ là quán quân của cuộc đời mình và đây
04:03 là Huỳnh Công Hiếu team bioray pcpm for
04:06 life please
04:10 2023 miễn phí duy nhất trên xứ ứng dụng
04:13 giải trí vion
04:15 [âm nhạc]
04:24 sau những ngày buồn sẽ là một mới niềm
04:26 vui và đi thật sâu đó là vài khoản nợ
04:28 trước khi mình chóng ra cứ bôn ba miền
04:30 núi miền xuôi còn hơn là đứng yên một
04:32 chỗ rồi hoảng sợ có quá nhiều trách
04:33 nhiệm chướng ngại vướng bận thôi mà cứ
04:35 yên tâm đi rồi học quen sẽ đến mà
04:39 cả những người thượng kẻ mến khắp nơi đổ
04:43 về xem ai mới là quán quân kể cả những
04:45 cô chú đang bán bưng họ thức dậy mưu
04:48 sinh khi trời sáng trưng vậy tự hỏi rằng
04:50 họ không xứng đáng sao Viết một bài nhạc
04:52 vui để cuộc đời này
04:54 [âm nhạc]
05:01 ai cũng có thể là quán quân chiến thắng
05:04 bản thân là chiến thắng Chính Mình leo
05:06 núi cao thì đôi mắt cá chân Lõ xuống
05:08 sông sâu thì mới biết dính sinh mẹ nếu
05:10 như không có màn đêm thì làm sao thấy
05:12 được những vì sao dù bạn là ai phải làm
05:15 nghề gì cũng được chỉ cần tử tế và yêu
05:17 đời thì cùng đưa tay bật cao
05:19 như quán quân ngoài kia mặt lắm nên buồn
05:23 khi ta bị che đi tắm mát
05:27 có ai đâu hay rằng một ngày sẽ đứng nơi
05:31 đây chỉ để được nói hãy sống vui lên bạn
05:34 em
05:36 na na na na
05:40 [âm nhạc]
05:42 na
05:47 na
05:48 [âm nhạc]
05:51 na
05:55 [âm nhạc]
06:04 Mới ngày nào còn nghe tiếng chửi của ba
06:06 và má mùa này
06:08 [âm nhạc]
06:10 Bây giờ mới hiểu cảm giác của những đứa
06:12 con xa nhà và nếu như là ngày đó mà mình
06:15 từ bỏ thì chắc đã không có thằng Hiếu
06:16 của ngày hôm nay rồi chi tiết là dòng
06:18 thời gian không thể để chờ một ai cả lớn
06:19 hơn và trưởng thành không còn mấy chỗ mà
06:21 anh em mình thường hay ngồi tất cả người
06:23 em xứng đáng sống chung một thời Cùng
06:25 Sinh lão Đồng Cao thành công và sẽ tối
06:27 vào một ngày không xa nữa ngày mà đủ cơm
06:29 ba bữa Tặng thêm một bông hoa nữa China
06:31 na na na na na na
06:36 na na
06:41 na na
06:47 [âm nhạc]
06:49 cho người công nhân lao động hăng say
06:52 bác văn phòng chú công an mang mũ quán
06:54 quân cho bố đơn thân đang nuôi con và
06:56 những người mẹ già Sau bao nhiêu năm lam
06:58 lũ anh đến cuộc thi với một thông điệp
07:00 tốt đẹp biết mình biết ta và cũng chẳng
07:02 muốn tranh đua đối với anh em cũng là
07:05 một quán quân Vô Địch Thiên Hạ với cái
07:07 món canh chua không cần đính đá chẳng
07:09 cần danh hiệu Chỉ cần mỗi ngày kiếm đều
07:11 đều 5 triệu lời đành thiếu anh lại bỏ
07:14 ngoài tai sống như nào cũng được miễn là
07:16 nó hợp ba
07:18 cũng biết rằng anh trình không thiếu
07:20 deca
07:23 ll
07:25 như quán quân ngoài kia mặt lắm nên buồn
07:29 mà đôi khi ta bị che đi tắm mát
07:34 có ai đâu hay rằng một ngày sẽ đứng nơi
07:38 đây chỉ để được nói hãy sống vui lên bạn
07:41 em
07:43 na na na na
07:49 na
07:53 na na
08:01 và đây cũng là bài hát cuối cùng của
08:03 hành trình này hy vọng tất cả mọi người
08:05 sẽ là quán quân của cuộc đời mình và đây
08:07 là Huỳnh Công Hiếu phim Bi Rain pcpm for
08:10 life please
08:12 [âm nhạc]
08:21 sau những ngày buồn sẽ là một mớ niềm
08:23 vui và đi thật sâu đó là vài khoản nợ
08:25 trước khi mình chóng ra cứ bôn ba miền
08:27 núi miền xuôi còn hơn là đứng yên một
08:29 chỗ rồi hoảng sợ có quá nhiều trách
08:30 nhiệm chướng ngại vướng bận tôi mà cứ
08:32 yên tâm đi rồi học quen sẽ đến mà một
08:35 bài giải thích được trong bao trùm khách
08:36 dành tặng cho quý khán giả và cả những
08:38 người thượng kẻ mến khắp nơi đổ về xem
08:40 ai mới là quán quân kể cả dẫn Cô chú
08:43 đang bán bưng họ thức dậy mưu sinh khi
08:45 trời sáng trưng vậy tự hỏi rằng họ không
08:48 xứng đáng sao Viết một bài nhạc vui để
08:49 cuộc đời này
08:51 [âm nhạc]
08:58 cũng có thể là quán quân chiến thắng bản
09:01 thân là chiến thắng Chính Mình leo núi
09:03 cao thì đôi mắt cá chân Lõ xuống sông
09:05 sâu thì mới biết dính sinh nếu như không
09:08 có màn đêm thì làm sao thấy được những
09:10 vì sao dù bạn là ai phải làm nghề gì
09:12 cũng được chỉ cần tử tế và yêu đời thì
09:14 cùng đưa tay bật cao như quán quân ngoài
09:18 kia mặt lắm nên buồn
09:20 khóc khi ta bị che đi tầm mắt
09:24 có ai đâu hay rằng một ngày sẽ đứng nơi
09:28 đây chỉ để được nói hãy sống vui lên bạn
09:31 em
09:33 na na na na
09:37 [âm nhạc]
09:39 na
09:43 na
09:45 [âm nhạc]
09:48 na
09:52 [âm nhạc]
10:01 Mới ngày nào còn nghe tiếng chửi của ba
10:03 và má Mua micro
10:05 [âm nhạc]
10:08 cảm giác của những đứa con xa nhà và nếu
10:11 như là ngày đó mà mình từ bỏ thì chắc đã
10:12 không có thằng Hiếu của ngày hôm nay rồi
10:14 trực tiếp là dòng thời gian không thể để
10:15 chờ một ai cả lớn hơn và trưởng thành
10:17 không còn mấy chỗ mà anh em mình thường
10:18 hay ngồi tất cả người em xứng đáng sống
10:21 chung một thời Cùng Sinh lão Đồng Cao
10:23 thành công và sẽ tối vào một ngày không
10:25 xa nữa ngày mà đủ compa bữa ăn thêm một
10:27 bông hoa nữa China na na na na na na
10:32 na na
10:35 na
10:38 na na na
10:44 [âm nhạc]
10:46 cho người công nhân lao động hăng say
10:49 bác văn phòng chú công an mang mũ quán
10:51 quân cho bố đơn thân đang nuôi con và
10:53 những người mẹ già Sau bao nhiêu năm lam
10:55 lũ anh đến cuộc thi với một thông điệp
10:57 tốt đẹp biết mình biết ta và cũng chẳng
10:59 muốn tranh đua đối với anh em cũng là
11:02 một quán quân Vô Địch Thiên Hạ với cái
11:04 món canh chua không cần đính đá chẳng
11:06 cần danh hiệu Chỉ cần mỗi ngày kiếm đều
11:08 đều 5 triệu lời đành tiếu anh lại bỏ
11:11 ngoài tai sống như nào cũng được miễn là
11:13 nó hợp ba cho truyền hình công chiếu ai
11:16 cũng biết rằng anh trình không thiếu
11:17 deca
11:23 [âm nhạc]
11:31 có ai đâu hay rằng một ngày sẽ đứng nơi
11:34 đây chỉ để được nói hãy sống vui lên bạn
11:38 em
11:40 na na na na na
11:45 na na
11:50 na na
11:58 và đây cũng là bài hát cuối cùng của
12:00 hành trình này hy vọng tất cả mọi người
12:02 sẽ là quán quân của cuộc đời mình và đây
12:04 là Huỳnh Công Hiếu team Bi Rain pcpm for
12:07 life please
12:09 [âm nhạc]
12:18 sau những ngày buồn sẽ là một mớ niềm
12:20 vui và đi thật sâu Đó là bài Khoảng nợ
12:22 trước khi mình chóng ra cứ bôn ba miền
12:24 núi miền xuôi còn hơn là đứng yên một
12:26 chỗ rồi hoảng sợ có quá nhiều trách
12:27 nhiệm chướng ngại vướng bận thôi mà cứ
12:29 yên tâm đi rồi học quen sẽ đến mà
12:33 cả những người thương kẻ mến khắp nơi đổ
12:37 về xem ai mới là quán quân kể cả những
12:39 cô chú đang bán bưng họ thức dậy mưu
12:42 sinh khi trời sáng trưng vậy tự hỏi rằng
12:44 họ không xứng đáng sao Viết một bài nhạc
12:46 vui để cuộc đời này
12:48 [âm nhạc]
12:57 chiến thắng Chính Mình leo núi cao thì
13:00 đôi mắt cá chân Lõ xuống sông sâu thì
13:03 mới biết dính sinh nếu như không có màn
13:05 đêm thì làm sao thấy được những vì sao
13:08 dù bạn là ai và làm nghề gì cũng được
13:10 chỉ cần tử tế và yêu đời thì cùng đưa
13:11 tay bật cao
13:13 như quán quân ngoài kia mặt lắm nên buồn
13:17 nhau khi ta bị che đi tắm mát
13:21 có ai đâu hay rằng một ngày sẽ đứng nơi
13:25 đây chỉ để được nói hãy sống vui lên bạn
13:28 em
13:30 na na na na
13:34 [âm nhạc]
13:36 na
13:41 na
13:42 [âm nhạc]
13:45 na
13:49 [âm nhạc]
13:57 Mới ngày nào còn nghe tiếng chửi của ba
14:00 và má Mua micro
14:02 [âm nhạc]
14:05 cảm giác của những đứa con xa nhà và nếu
14:08 như là ngày đó mà mình từ bỏ thì chắc đã
14:09 không có thằng Hiếu của ngày hôm nay rồi
14:11 Chỉ tiếc là dòng thời gian không thể để
14:12 chờ một ai cả lớn hơn và trưởng thành
14:14 không còn mấy chỗ mà anh em mình thường
14:15 hay ngồi tất cả người em là triệu xứng
14:18 đáng sống chung một thời Cùng Sinh lão
14:19 Đồng Cao thành công và sẽ tối vào một
14:22 ngày không xa nữa ngày mà đủ cơm ba bữa
14:23 Tặng thêm một bông hoa nữa China na na
14:26 na na na na
14:29 na na
14:32 na
14:35 na na
14:41 [âm nhạc]
14:44 động hăng say bác dân phòng chú công an
14:47 mang mũ quán quân cho bố đơn thân đang
14:50 nuôi con và những người mẹ già Sau bao
14:52 nhiêu năm lam lũ anh đến cuộc thi với
14:54 một thông điệp tốt đẹp biết mình biết ta
14:56 và cũng chẳng muốn tranh đua đối với anh
14:58 em cũng là một quán quân Vô Địch Thiên
15:00 Hạ với cái món canh chua không cần đính
15:02 đá chẳng cần danh hiệu Chỉ cần mỗi ngày
15:05 kiếm đều đều 5 triệu lời Đàm tiếu anh
15:07 lại bỏ ngoài tai sống khi nào cũng được
15:09 miễn là nó hợp vai cho truyền hình công
15:12 chiếu ai cũng biết rằng anh trình không
15:14 thiếu deca
15:17 anh hiểu cho mặc áo hiệu Anh bán lên
15:19 không như quán quân ngoài kia mặt lắm
15:22 nên buồn mà đôi khi ta bị che đi tắm mát
15:28 có ai đâu hay rằng một ngày sẽ đứng nơi
15:31 đây chỉ để được nói hãy sống vui lên bạn
15:35 em
15:37 na na na na na
15:42 na na
15:47 na na
15:55 và đây cũng là bài hát cuối cùng của
15:57 hành trình này hy vọng tất cả mọi người
15:59 sẽ là quán quân của cuộc đời mình và đây
16:01 là Huỳnh Công Hiếu phim Bi Rain pcpm for
16:04 life please
16:06 [âm nhạc]
16:15 sau những ngày buồn sẽ là một mớ niềm
16:17 vui và đi thật sâu đó là vài khoản nợ
16:19 trước khi mình chóng ra cứ bôn ba miền
16:21 núi miền xuôi còn hơn là đứng yên một
16:23 chỗ rồi hoảng sợ có quá nhiều trách
16:24 nhiệm chướng ngại vướng bận thôi mà cứ
16:26 yên tâm đi rồi học quen sẽ đến mà mua
16:29 bao da
16:31 người thượng kẻ mến khắp nơi đổ về xem
16:34 ai mới là quán quân kể cả những cô chú
16:37 đang bán bưng họ thức dậy mưu sinh khi
16:39 trời sáng trưng vậy tự hỏi rằng họ không
16:42 xứng đáng sao Viết một bài nhạc vui để
16:43 cuộc đời này
16:45 [âm nhạc]
16:56 leo núi cao thì đôi mắt cá chân Lõ xuống
16:59 sông sâu thì mới biết dính sinh mẹ nếu
17:01 như không có màn đêm thì làm sao thấy
17:03 được những vì sao dù bạn là ai và làm
17:06 nghề gì cũng được chỉ cần tử tế và yêu
17:08 đời thì cùng đưa tay bật cao nhưng quán
17:11 quân ngoài kia mặt lắm nên buồn mà khi
17:15 ta bị che đi tắm mát
17:18 có ai đâu hay rằng một ngày sẽ đứng nơi
17:22 đây chỉ để được nói hãy sống vui lên bạn
17:25 em
17:27 na na na
17:31 [âm nhạc]
17:33 na na
17:38 na
17:39 [âm nhạc]
17:42 na
17:46 [âm nhạc]
17:55 Mới ngày nào còn nghe tiếng chửi của ba
17:57 và má mùa này
17:59 [âm nhạc]
18:01 Bây giờ mới hiểu cảm giác của những đứa
18:03 con xa nhà và nếu như là ngày đó mà mình
18:05 từ bỏ thì chắc đã không có thằng Hiếu
18:07 của ngày hôm nay rồi Chỉ tiếc là dòng
18:09 thời gian không thể đợi chờ một ai cả
18:10 lớn hơn và trưởng thành không còn mấy
18:11 chỗ mà anh em mình thường hay ngồi tất
18:13 cả người em anh xứng đáng sống chung một
18:16 thời Cùng Sinh lão Đồng Cao thành công
18:18 và sẽ tối vào một ngày không xa nữa ngày
18:19 mà đủ cơm ba bữa Tặng thêm một bông hoa
18:21 nữa China
18:23 [âm nhạc]
18:26 na na
18:32 na na na
18:38 [âm nhạc]
18:41 động hăng say bác dân phòng chú công an
18:44 mang mũ quán quân cho bố đơn thân đang
18:47 nuôi con và những người mẹ già Sau bao
18:49 nhiêu năm lam lũ anh đến cuộc thi với
18:51 một thông điệp tốt đẹp biết mình biết ta
18:53 và cũng chẳng muốn tranh đua đối với anh
18:55 em cũng là một quán quân Vô Địch Thiên
18:57 Hạ với cái món canh chua không cần đính
18:59 đá chẳng cần danh hiệu Chỉ cần mỗi ngày
19:02 kiếm đều đều 5 triệu lời đành tiếu anh
19:04 lại bỏ ngoài tai sống như nào cũng được
19:06 miễn là nó hợp ba cho truyền hình công
19:09 chiếu ai cũng biết rằng anh trình không
19:11 thiếu deca
19:14 ll
19:16 như quán quân ngoài kia mệt lắm nên buồn
19:20 mà đôi khi ta bị che đi tắm mát
19:25 có ai đâu hay rằng một ngày sẽ đứng nơi
19:28 đây chỉ để được nói hãy sống vui lên bạn
19:32 em
19:34 na na na
19:39 na na
19:44 na
19:46 [âm nhạc]
19:52 và đây cũng là bài hát cuối cùng của
19:54 hành trình này hy vọng tất cả mọi người
19:56 sẽ là quán quân của cuộc đời mình và đây
19:58 là Huỳnh Công Hiếu phim billay bcm for
20:01 life please
20:03 [âm nhạc]
20:11 sau những ngày buồn sẽ là một mớ niềm
20:14 vui và đi thật sâu đó là vài khoản nợ
20:16 trước khi mình chóng ra cứ bôn ba miền
20:18 núi miền xuôi còn hơn là đứng yên một
20:19 chỗ rồi hoảng sợ có quá nhiều trách
20:21 nhiệm chướng ngại vướng bận thôi mà cứ
20:23 yên tâm đi rồi học quen sẽ đến mà một
20:26 bài nhạc thích bật trong môi trường kết
20:27 nền tảng cho quý khán giả và cả những
20:28 người thượng kẻ mến khắp nơi đổ về xem
20:31 ai mới là quán quân kể cả dẫn Cô chú
20:34 đang bán bưng họ thức dậy mưu sinh khi
20:36 trời sáng trưng vậy tự hỏi rằng họ không
20:39 xứng đáng sao Viết một bài nhạc vui để
20:40 cuộc đời này
20:41 [âm nhạc]
20:49 cũng có thể là quán quân chiến thắng bản
20:52 thân là chiến thắng Chính Mình leo núi
20:54 cao thì đôi mắt cá chân Lõ xuống sông
20:56 sâu thì mới biết dính sinh nếu như không
20:58 có màn đêm thì làm sao thấy được những
21:01 vì sao dù bạn là ai và làm nghề gì cũng
21:03 được chỉ cần tử tế và yêu đời thì cùng
21:05 đưa tay bật cao nhưng quán quân ngoài
21:08 kia mặt lắm nên buồn
21:11 khi ta bị che đi tắm mát
21:15 có ai đâu hay rằng một ngày sẽ đứng nơi
21:19 đây chỉ để được nói hãy sống vui lên bạn
21:22 em
21:24 na na na na
21:28 [âm nhạc]
21:30 na
21:34 na
21:36 [âm nhạc]
21:39 na
21:43 [âm nhạc]
21:52 Mới ngày nào còn nghe tiếng chửi cô ba
21:54 và má Mua micro
21:56 [âm nhạc]
21:59 cảm giác của những đứa con xa nhà và nếu
22:01 như là ngày đó mà mình từ bỏ thì chắc đã
22:03 không có thằng Hiếu của ngày hôm nay rồi
22:04 chi tiết là dòng thời gian không thể đợi
22:06 chờ một ai cả lớn hơn và trưởng thành
22:08 không còn mấy chỗ mà anh em mình thường
22:09 hay ngồi tất cả người em anh đều xứng
22:12 đáng sống chung một thời Cùng Sinh lão
22:13 Đồng Cao thành công và sẽ tối và một
22:15 ngày không xa nữa ngày mà đủ compa bữa
22:17 Tặng thêm một bông hoa nữa China
22:20 [âm nhạc]
22:37 cho người công nhân lao động hăng say
22:40 bác văn phòng chú công an mang mũ quán
22:42 quân cho bố đơn thân đang nuôi con và
22:44 những người mẹ già Sau bao nhiêu năm lam
22:46 lũ anh đến cuộc thi với một thông điệp
22:48 tốt đẹp biết mình biết ta và cũng chẳng
22:50 muốn tranh đua đối với anh em cũng là
22:52 một quán quân Vô Địch Thiên Hạ với cái
22:55 món canh chua không cần đính đá chẳng
22:57 cần danh hiệu Chỉ cần mỗi ngày kiếm đều
22:59 đều 5 triệu lời đành tiếu anh lại bỏ
23:02 ngoài tai sống khi nào cũng được miễn là
23:04 nó hợp ba cho truyền hình công chiếu ai
23:06 cũng biết rằng anh trình không thiếu
23:08 deca
23:11 anh hiểu cho mặc áo hiệu Anh bán lên cơ
23:13 nhưng quán quân ngoài kia mệt lắm nên
23:17 buồn mà đôi khi ta bị che đi tắm mát
23:22 có ai đâu hay rằng một ngày sẽ đứng nơi
23:25 đây chỉ để được nói hãy sống vui lên bạn
23:29 em
23:31 na na na na
23:36 na na
23:41 na
23:43 [âm nhạc]
23:49 và đây cũng là bài hát cuối cùng của
23:51 hành trình này hy vọng tất cả mọi người
23:53 sẽ là quán quân của cuộc đời mình và đây
23:55 là Huỳnh Công Hiếu team Bi Rain pcpm for
23:58 life please
24:00 [âm nhạc]
24:14 [âm nhạc]
25:04 [âm nhạc]
25:08 khi ta bị che đi tắm mát
25:12 có ai đâu hay rằng một ngày sẽ đứng nơi
25:16 đây chỉ để được nói hãy sống vui lên bạn
25:19 em
25:22 [âm nhạc]
25:38 có gì đâu mà khó dễ nè
25:44 [âm nhạc]
26:07 người em anh đều xứng đáng sống chung
26:09 một thời Cùng Sinh lão Đồng Cao thành
26:11 công và sẽ tối vào một ngày không xa nữa
26:13 ngày mà đủ cơm ba bữa Tặng thêm một bông
26:15 hoa nữa China na na na
26:18 na
26:21 na na
26:26 na na na
26:32 [âm nhạc]
26:34 cho người công nhân lao động hăng say
26:36 bác văn phòng chú công an mang mũ quán
26:39 quân cho bố đơn thân đang nuôi con và
26:41 những người mẹ già Sau bao nhiêu năm lam
26:43 lũ anh đến cuộc thi với một thông điệp
26:45 tốt đẹp biết mình biết ta và cũng chẳng
26:47 muốn tranh đua đối với anh em cũng là
26:49 một quán quân Vô Địch Thiên Hạ với cái
26:52 món canh chua không cần đính đá chẳng
26:54 cần danh hiệu Chỉ cần mỗi ngày kiếm đều
26:56 đều 5 triệu lời Đàm tiếu anh lại bỏ
26:58 ngoài tai sống như nào cũng được miễn là
27:01 nó hợp ba cho truyền hình công chiếu ai
27:03 cũng biết rằng anh trình không thiếu
27:05 deca
27:08 Anh hiểu thì mặc áo hiệu Gumball như
27:12 quán quân ngoài kia mệt lắm nên buồn mà
27:15 đôi khi ta bị che đi tắm mát
27:19 có ai đâu hay rằng một ngày sẽ đứng nơi
27:22 đây chỉ để được nói hãy sống vui lên bạn
27:26 em
27:28 na na na na na
27:33 na
27:38 na na
27:46 và đây cũng là bài hát cuối cùng của
27:48 hành trình này hy vọng tất cả mọi người
27:50 sẽ là quán quân của cuộc đời mình và đây
27:52 là Huỳnh Công Hiếu phim
27:54 for life
27:57 [âm nhạc]
28:05 sau những ngày buồn sẽ là một mớ niềm
28:08 vui và đi thật sâu đó là vài khoản nợ
28:10 trước khi mình chóng ra cứ bôn ba miền
28:12 núi miền xuôi còn hơn là đứng yên một
28:13 chỗ rồi hoảng sợ có quá nhiều trách
28:15 nhiệm chướng ngại vướng bận thôi mà cứ
28:17 yên tâm đi rồi học quen sẽ đến mà mua
28:20 bao da tách biệt trong bao chung kết
28:21 dành tặng cho quý khán giả và cả những
28:22 người thương kẻ mến khắp nơi đổ về xem
28:25 ai mới là quán quân kể cả những cô chú
28:28 đang bán bưng họ thức dậy mưu sinh khi
28:30 trời sáng trưng vậy tự hỏi rằng họ không
28:33 xứng đáng sao Viết một bài nhạc vui để
28:34 cuộc đời này
28:35 [âm nhạc]
28:43 quán quân chiến thắng bản thân là chiến
28:46 thắng Chính Mình leo núi cao thì đôi mắt
28:49 cá chân Lõ xuống sông sâu thì mới biết
28:51 dính sinh mẹ nếu như không có màn đêm
28:53 thì làm sao thấy được những vì sao dù
28:56 bạn là ai và làm nghề gì cũng được chỉ
28:58 cần tử tế và yêu đời thì cùng đưa tay
28:59 bật cao nhưng quán quân ngoài kia mặt
29:03 lắm nên buồn mà khi ta bị che đi tầm mắt
29:09 có ai đâu hay rằng một ngày sẽ đứng nơi
29:13 đây chỉ để được nói hãy sống vui lên bạn
29:16 em
29:18 na na na na
29:22 [âm nhạc]
29:24 na na
29:28 na
29:30 [âm nhạc]
29:33 na
29:36 [âm nhạc]
29:45 Mới ngày nào còn nghe tiếng chửi của ba
29:48 và má mùa này
29:50 [âm nhạc]
29:52 Bây giờ mới hiểu cảm giác của những đứa
29:54 con xa nhà và nếu như là ngày đó mà mình
29:56 từ bỏ thì chắc đã không có thằng Hiếu
29:58 của ngày hôm nay rồi Chỉ tiếc là dòng
29:59 thời gian không thể để chờ một ai cả lớn
30:01 hơn và trưởng thành không còn mấy chỗ mà
30:02 anh em mình thường hay ngồi tất cả người
30:04 em anh xứng đáng sống chung một thời
30:07 Cùng Sinh lão Đồng Cao thành công và sẽ
30:09 tối vào một ngày không xa nữa ngày mà đủ
30:11 cơm ba bữa Tặng thêm một bông hoa nữa
30:13 China na na na na na na
30:17 na na
30:23 na
30:24 na
30:29 [âm nhạc]
30:32 động hăng say bác dân phòng chú công an
30:35 mang mũ quán quân cho bố đơn thân đang
30:37 nuôi con và những người mẹ già Sau bao
30:39 nhiêu năm lam lũ anh đến cuộc thi với
30:41 một thông điệp tốt đẹp biết mình biết ta
30:44 và cũng chẳng muốn tranh đua đối với anh
30:46 em cũng là một quán quân Vô Địch Thiên
30:48 Hạ với cái món canh chua không cần đính
30:50 đá chẳng cần danh hiệu Chỉ cần mỗi ngày
30:52 kiếm đều đều 5 triệu lời đành tiếu anh
30:55 lại bỏ ngoài tai sống như nào cũng được
30:57 miễn là nó hợp ba cho truyền hình công
31:00 chiếu ai cũng biết rằng anh trình không
31:02 thiếu deca
31:05 là bạn anh Hiếu
31:08 quán quân ngoài kia mệt lắm nên buồn mà
31:12 đôi khi ta bị che đi tắm mát
31:16 có ai đâu hay rằng một ngày sẽ đứng nơi
31:19 đây chỉ để được nói hãy sống vui lên bạn
31:23 em
31:25 na na na na
31:30 na
31:35 na
31:37 [âm nhạc]
31:43 và đây cũng là bài hát cuối cùng của
31:45 hành trình này hy vọng tất cả mọi người
31:47 sẽ là quán quân của cuộc đời mình và đây
31:49 là Huỳnh Công Hiếu phim Bill Green for
31:52 life please
31:54 [âm nhạc]
32:02 sau những ngày buồn sẽ là một mớ niềm
32:05 vui và đi thật sâu đó là vài khoản nợ
32:06 trước khi mình chóng ra cứ bôn ba miền
32:09 núi miền xuôi còn hơn là đứng yên một
32:10 chỗ rồi hoảng sợ có quá nhiều trách
32:12 nhiệm chướng ngại vướng bận thôi mà cứ
32:14 yên tâm đi rồi học quan sẽ đến ma một bà
32:17 già
32:18 như người thượng kẻ mến khắp nơi đổ về
32:22 xem ai mới là quán quân kể cả dẫn Cô chú
32:25 đang bán bưng họ thức dậy mưu sinh khi
32:27 trời sáng trưng vậy tự hỏi rằng họ không
32:30 xứng đáng sao Viết một bài nhạc vui để
32:31 cuộc đời này
32:32 [âm nhạc]
32:39 cũng có thể là quán quân chiến thắng bản
32:43 thân là chiến thắng Chính Mình leo núi
32:45 cao thì đôi mắt cá chân Lõ xuống sông
32:47 sâu thì mới biết dính sinh nếu như không
32:49 có màn đêm thì làm sao thấy được những
32:52 vì sao dù bạn là ai và làm nghề gì cũng
32:54 được chỉ cần tử tế và yêu đời thì cùng
32:56 đưa tay bật cao nhưng quán quân ngoài
32:59 kia mặt lắm nên buồn
33:02 khi ta bị che đi tắm mát
33:06 có ai đâu hay rằng một ngày sẽ đứng nơi
33:09 đây chỉ để được nói hãy sống vui lên bạn
33:13 em
33:15 na na na na
33:19 [âm nhạc]
33:21 na
33:25 na
33:27 [âm nhạc]
33:30 na
33:33 [âm nhạc]
33:42 Mới ngày nào còn nghe tiếng chửi cô ba
33:45 và má Mua micro
33:46 [âm nhạc]
33:50 cảm giác của những đứa con xa nhà và nếu
33:52 như là ngày đó mà mình từ bỏ thì chắc đã
33:54 không có thằng Hiếu của ngày hôm nay rồi
33:55 chi tiết là dòng thời gian không thể để
33:57 chờ một ai cả lớn hơn và trưởng thành
33:59 không còn mấy chỗ mà anh em mình thường
34:00 hay ngồi tất cả người em anh đều xứng
34:03 đáng sống chung một thời Cùng Sinh lão
34:04 Đồng Cao thành công và sẽ tối vào một
34:06 ngày không xa nữa ngày mà đủ compa bữa
34:08 Tặng thêm một bông hoa nữa China
34:11 [âm nhạc]
34:28 cho người công nhân lao động hăng say
34:30 bác văn phòng chú công an mang mũ quán
34:33 quân cho bố đơn thân đang nuôi con và
34:35 những người mẹ già Sau bao nhiêu năm lam
34:37 lũ anh đến cuộc thi với một thông điệp
34:39 tốt đẹp biết mình biết ta và cũng chẳng
34:41 muốn tranh đua đối với anh em cũng là
34:43 một quán quân Vô Địch Thiên Hạ với cái
34:45 món canh chua không cần đính đá chẳng
34:48 cần danh hiệu Chỉ cần mỗi ngày kiếm đều
34:50 đều 5 triệu lời đành tiếu anh lại bỏ
34:52 ngoài tai sống khi nào cũng được miễn là
34:55 nó hợp ba cho truyền hình công chiếu ai
34:57 cũng biết rằng anh trình không thiếu
34:59 deca
35:02 anh hiểu cho mặc áo hiệu Anh bán lên
35:04 không như quán quân ngoài kia mặt lắm
35:07 nên buồn mà đôi khi ta bị che đi tắm mát
35:13 có ai đâu hay rằng một ngày sẽ đứng nơi
35:16 đây chỉ để được nói hãy sống vui lên bạn
35:20 em
35:22 na na na na na
35:27 na na
35:32 na na na
35:40 và đây cũng là bài hát cuối cùng của
35:42 hành trình này hy vọng tất cả mọi người
35:44 sẽ là quán quân của cuộc đời mình và đây
35:46 là Huỳnh Công Hiếu team Bi Rain pcpm For
35:49 Life
35:51 [âm nhạc]
35:59 sau những ngày buồn sẽ là một mớ niềm
36:01 vui và đi thật sâu Đó là bài Khoảng nợ
36:03 trước khi mình chóng ra cứ bôn ba miền
36:06 núi miền xuôi còn hơn là đứng yên một
36:07 chỗ rồi hoảng sợ có quá nhiều trách
36:09 nhiệm chướng ngại vướng bận tôi mà cứ
36:11 yên tâm đi rồi học quan sẽ đến ma mua
36:14 bao da
36:15 [âm nhạc]
36:19 quán quân kể cả những cô chú đang bán
36:22 bưng họ thức dậy mưu sinh khi trời sáng
36:25 trưng vậy tự hỏi rằng họ không xứng đáng
36:27 sao Viết một bài nhạc vui để cuộc đời
36:28 này
36:29 [âm nhạc]
36:36 cũng có thể là quán quân chiến thắng bản
36:40 thân là chiến thắng Chính Mình leo núi
36:42 cao thì đôi mắt cá chân Lõ xuống sông
36:44 sâu thì mới biết dính sinh nếu như không
36:46 có màn đêm thì làm sao thấy được những
36:49 vì sao dù bạn là ai và làm nghề gì cũng
36:51 được chỉ cần tử tế và yêu đời thì cùng
36:53 đưa tay bật cao như quán quân ngoài kia
36:57 mặt lắm em muốn mà đôi khi ta bị che đi
37:01 tắm mát
37:03 có ai đâu hay rằng một ngày sẽ đứng nơi
37:06 đây chỉ để được nói hãy sống vui lên bạn
37:10 em
37:12 [âm nhạc]
37:29 có gì đâu mà khó dễ nè
37:35 [âm nhạc]
37:58 gục ngã người em anh đều xứng đáng sống
38:00 chung một thời Cùng Sinh lão Đồng Cao
38:02 thành công và sẽ tối vào một ngày không
38:04 xa nữa ngày mà đủ cơm ba bữa Tặng thêm
38:06 một bông hoa nữa China
38:08 [âm nhạc]
38:25 cho người công nhân lao động hăng say
38:27 bác dân phòng chú công an mang mũ quán
38:30 quân cho bố đơn thân đang nuôi con và
38:32 những người mẹ già Sau bao nhiêu năm lam
38:34 lũ anh đến cuộc thi với một thông điệp
38:36 tốt đẹp biết mình biết ta và cũng chẳng
38:38 muốn tranh đua đối với anh em cũng là
38:40 một quán quân Vô Địch Thiên Hạ với cái
38:42 món canh chua không cần đính đá chẳng
38:45 cần danh hiệu Chỉ cần mỗi ngày kiếm đều
38:47 đều 5 triệu lời Đàm tiếu anh lại bỏ
38:49 ngoài tai sống khi nào cũng được miễn là
38:52 nó hợp vai cho truyền hình công chiếu ai
38:54 cũng biết rằng anh trình không thiếu
38:56 deca
38:58 ai là bạn anh hiểu thì mặc áo hiệu Anh
39:00 bán lên không như quán quân ngoài kia
39:03 mặt lắm nên buồn mà đôi khi ta bị che đi
39:07 tắm mát
39:10 có ai đâu hay rằng một ngày sẽ đứng nơi
39:13 đây chỉ để được nói hãy sống vui lên bạn
39:17 em
39:19 na na na na na
39:24 na na
39:29 na na na
39:37 và đây cũng là bài hát cuối cùng của
39:39 hành trình này hy vọng tất cả mọi người
39:41 sẽ là quán quân của cuộc đời mình và đây
39:43 là Huỳnh Công Hiếu phim Bi Rain pcpm for
39:46 life please
39:48 [âm nhạc]
39:56 sau những ngày buồn sẽ là một mới niềm
39:59 vui và đi thật sâu đó là vài khoản nợ
40:00 trước khi mình chóng ra cứ bôn ba miền
40:03 núi miền xuôi còn hơn là đứng yên một
40:04 chỗ rồi hoảng sợ có quá nhiều trách
40:06 nhiệm chướng ngại vướng bận thôi mà cứ
40:08 yên tâm đi rồi học quen sẽ đến mà
40:11 chung kết dành tặng cho quý khán giả và
40:13 cả những người thương kẻ mến khắp nơi đổ
40:16 về xem ai mới là quán quân kể cả những
40:18 cô chú đang bán bưng họ thức dậy mưu
40:21 sinh khi trời sáng trưng vậy tự hỏi rằng
40:23 họ không xứng đáng sao Viết một bài nhạc
40:25 vui để cuộc đời này
40:26 [âm nhạc]
40:35 chiến thắng bản thân là chiến thắng
40:37 Chính Mình leo núi cao thì đôi mắt cá
40:40 chân Lõ xuống sông sâu thì mới biết dính
40:42 sinh nếu như không có màn đêm thì làm
40:44 sao thấy được những vì sao dù bạn là ai
40:47 phải làm nghề gì cũng được chỉ cần tử tế
40:49 và yêu đời thì cùng đưa tay bật cao
40:51 nhưng quán quân ngoài kia mặt lắm nên
40:55 buồn
40:56 khi ta bị che đi tắm mát
41:00 có ai đâu hay rằng một ngày sẽ đứng nơi
41:03 đây chỉ để được nói hãy sống vui lên bạn
41:07 em
41:09 [âm nhạc]
41:27 [âm nhạc]
41:30 sâu anh lớn lên từ một thành phố ví dụ
41:33 Con ngõ thông giao Những Ước Mơ Tôi
41:35 không có cánh bay giữa còn cỏ bông lau
41:36 Mới ngày nào còn nghe tiếng chửi của ba
41:38 và má mùa này
41:40 [âm nhạc]
41:43 Bây giờ mới hiểu cảm giác của những đứa
41:45 con xa nhà và nếu như là ngày đó mà mình
41:47 từ bỏ thì chắc đã không có thằng Hiếu
41:48 của ngày hôm nay rồi chi tiết là dòng
41:50 thời gian không thể để chờ một ai cả lớn
41:52 hơn và trưởng thành không còn mấy chỗ mà
41:53 anh em mình thường hay ngồi tất cả người
41:55 em xứng đáng sống chung một thời Cùng
41:58 Sinh lão Đồng Cao thành công và sẽ tối
42:00 vào một ngày không xa nữa ngày mà đủ cơm
42:02 ba bữa Tặng thêm một bông hoa nữa China
42:04 na na na na na na na na
42:12 na na na na
42:20 [âm nhạc]
42:22 cho người công nhân lao động hăng say
42:24 bác văn phòng chú công an mang mũ quán
42:27 quân cho bố đơn thân đang nuôi con và
42:29 những người mẹ già Sau bao nhiêu năm lam
42:31 lũ anh đến cuộc thi với một thông điệp
42:33 tốt đẹp biết mình biết ta và cũng chẳng
42:35 muốn tranh đua đối với anh em cũng là
42:37 một quán quân Vô Địch Thiên Hạ với cái
42:39 món canh chua không cần đính đá chẳng
42:42 cần danh hiệu Chỉ cần mỗi ngày kiếm đều
42:44 đều 5 triệu lời đành tiếu anh lại bỏ
42:46 ngoài tai sống như nào cũng được miễn là
42:48 nó hợp ba cho truyền hình công chiếu ai
42:51 cũng biết rằng anh trình không thiếu
42:53 deca
42:56 ll
42:58 như quán quân ngoài kia mặt lắm nên buồn
43:02 mà đôi khi ta bị che đi tắm mát
43:07 có ai đâu hay rằng một ngày sẽ đứng nơi
43:10 đây chỉ để được nói hãy sống vui lên bạn
43:14 em
43:16 na na na na
43:21 na na
43:26 na na
43:34 và đây cũng là bài hát cuối cùng của
43:36 hành trình này hy vọng tất cả mọi người
43:38 sẽ là quán quân của cuộc đời mình và đây
43:40 là Huỳnh Công Hiếu phim Bi Rain pcpm for
43:43 life please
43:45 [âm nhạc]
43:53 sau những ngày buồn sẽ là một mớ niềm
43:55 vui và đi thật sâu đó là vài khoản nợ
43:57 trước khi mình chóng ra cứ bôn ba miền
44:00 núi miền xuôi còn hơn là đứng yên một
44:01 chỗ rồi hoảng sợ có quá nhiều trách
44:03 nhiệm chướng ngại vướng bận thôi mà cứ
44:05 yên tâm đi rồi học quen sẽ đến mà một
44:08 bài nhạc thích bật trong môi trường kết
44:09 nền tảng cho quý khán giả và cả những
44:10 người thượng kẻ mến khắp nơi đổ về xem
44:13 ai mới là quán quân kể cả dẫn Cô chú
44:16 đang bán bưng họ thức dậy mưu sinh khi
44:18 trời sáng trưng vậy tự hỏi rằng họ không
44:20 xứng đáng sao Viết một bài nhạc vui để
44:22 cuộc đời này
44:23 [âm nhạc]
44:30 cũng có thể là quán quân chiến thắng bản
44:34 thân là chiến thắng Chính Mình leo núi
44:36 cao thì đôi mắt cá chân Lõ xuống sông
44:38 sâu thì mới biết dính sinh nếu như không
44:40 có màn đêm thì làm sao thấy được những
44:43 vì sao dù bạn là ai và làm nghề gì cũng
44:45 được chỉ cần tử tế và yêu đời thì cùng
44:47 đưa tay bật cao nhưng quán quân ngoài
44:50 kia mặt lắm nên buồn
44:53 khi ta bị che đi tắm mát
44:57 có ai đâu hay rằng một ngày sẽ đứng nơi
45:00 đây chỉ để được nói hãy sống vui lên bạn
45:04 em
45:06 na na na na
45:10 [âm nhạc]
45:12 na
45:16 na
45:18 [âm nhạc]
45:21 na
45:24 [âm nhạc]
45:33 Mới ngày nào còn nghe tiếng chửi cô ba
45:35 và má Mua micro
45:37 [âm nhạc]
45:40 cảm giác của những đứa con xa nhà và nếu
45:43 như là ngày đó mà mình từ bỏ thì chắc đã
45:45 không có thằng Hiếu của ngày hôm nay rồi
45:46 chi tiết là dòng thời gian không thể đợi
45:48 chờ một ai cả lớn hơn và trưởng thành
45:49 không còn mấy chỗ mà anh em mình thường
45:51 hay ngồi tất cả người em anh đều xứng
45:53 đáng sống chung một thời Cùng Sinh lão
45:55 Đồng Cao thành công và sẽ tối và một
45:57 ngày không xa nữa ngày mà đủ compa bữa
45:59 Tặng thêm một bông hoa nữa China
46:02 [âm nhạc]
46:19 cho người công nhân lao động hăng say
46:21 bác văn phòng chú công an mang mũ quán
46:24 quân cho bố đơn thân đang nuôi con và
46:26 những người mẹ già Sau bao nhiêu năm lam
46:28 lũ anh đến cuộc thi với một thông điệp
46:30 tốt đẹp biết mình biết ta và cũng chẳng
46:32 muốn tranh đua đối với anh em cũng là
46:34 một quán quân Vô Địch Thiên Hạ với cái
46:36 món canh chua không cần đính đá chẳng
46:39 cần danh hiệu Chỉ cần mỗi ngày kiếm đều
46:41 đều 5 triệu lời đành tiếu anh lại bỏ
46:43 ngoài tai sống khi nào cũng được miễn là
46:45 nó hợp ba cho truyền hình công chiếu ai
46:48 cũng biết rằng anh trình không thiếu
46:50 deca
46:53 anh hiểu cho mặc áo hiệu Anh bán lên cơ
46:55 nhưng quán quân ngoài kia mệt lắm nên
46:58 buồn mà đôi khi ta bị che đi tắm mát
47:04 có ai đâu hay rằng một ngày sẽ đứng nơi
47:07 đây chỉ để được nói hãy sống vui lên bạn
47:11 em
47:12 na na na na
47:18 na na
47:23 na
47:24 [âm nhạc]
47:31 và đây cũng là bài hát cuối cùng của
47:33 hành trình này hy vọng tất cả mọi người
47:34 sẽ là quán quân của cuộc đời mình và đây
47:37 là Huỳnh Công Hiếu team Bi Rain pcpm for
47:40 life please
47:42 [âm nhạc]
47:56 [âm nhạc]
48:45 [âm nhạc]
48:50 khi ta bị che đi tắm mát
48:54 có ai đâu hay rằng một ngày sẽ đứng nơi
48:57 đây chỉ để được nói hãy sống vui lên bạn
49:01 em
49:03 [âm nhạc]
49:19 có gì đâu mà khó dễ nè
49:25 [âm nhạc]
49:48 người em anh đều xứng đáng sống chung
49:51 một thời Cùng Sinh lão Đồng Cao thành
49:53 công và sẽ tối vào một ngày không xa nữa
49:55 ngày mà đủ cơm ba bữa Tặng thêm một bông
49:57 hoa lửa chi na na na na na na na
50:03 na
50:04 na
50:08 na na
50:11 na
50:13 [âm nhạc]
50:16 cho người công nhân lao động hăng say
50:18 bác văn phòng chú công an mang mũ quán
50:21 quân cho bố đơn thân đang nuôi con và
50:23 những người mẹ già Sau bao nhiêu năm lam
50:25 lũ anh đến cuộc thi với một thông điệp
50:27 tốt đẹp biết mình biết ta và cũng chẳng
50:29 muốn tranh đua đối với anh em cũng là
50:31 một quán quân Vô Địch Thiên Hạ với cái
50:33 món canh chua không cần đính đá chẳng
50:36 cần danh hiệu Chỉ cần mỗi ngày kiếm đều
50:38 đều 5 triệu lời đành tiếu anh lại bỏ
50:40 ngoài tai sống như nào cũng được miễn là
50:42 nó hợp ba cho truyền hình công chiếu ai
50:45 cũng biết rằng anh trình không thiếu
50:47 deca
50:50 Anh hiểu thì mặc áo hiệu Gumball như
50:53 quán quân ngoài kia mệt lắm nên buồn mà
50:57 đôi khi ta bị che đi tắm mát
51:01 có ai đâu hay rằng một ngày sẽ đứng nơi
51:04 đây chỉ để được nói hãy sống vui lên bạn
51:08 em
51:10 na na na na na
51:15 na
51:20 na na
51:28 và đây cũng là bài hát cuối cùng của
51:30 hành trình này hy vọng tất cả mọi người
51:32 sẽ là quán quân của cuộc đời mình và đây
51:34 là Huỳnh Công Hiếu phim
51:36 for life
51:39 [âm nhạc]
51:47 sau những ngày buồn sẽ là một mớ niềm
51:49 vui và đi thật sâu đó là vài khoản nợ
51:51 trước khi mình chóng ra cứ bôn ba miền
51:54 núi miền xuôi còn hơn là đứng yên một
51:55 chỗ rồi hoảng sợ có quá nhiều trách
51:57 nhiệm chướng ngại vướng bận thôi mà cứ
51:59 yên tâm đi rồi học quen sẽ đến mà mua
52:02 bao da tách biệt trong bao chung kết
52:03 dành tặng cho quý khán giả và cả những
52:04 người thương kẻ mến khắp nơi đổ về xem
52:07 ai mới là quán quân kể cả những cô chú
52:09 đang bán bưng họ thức dậy mưu sinh khi
52:12 trời sáng trưng vậy tự hỏi rằng họ không
52:14 xứng đáng sao Viết một bài nhạc vui để
52:16 cuộc đời này
52:17 [âm nhạc]
52:25 quán quân chiến thắng bản thân là chiến
52:28 thắng Chính Mình leo núi cao thì đôi mắt
52:30 cá chân Lõ xuống sông sâu thì mới biết
52:33 dính sinh mẹ nếu như không có màn đêm
52:35 thì làm sao thấy được những vì sao dù
52:38 bạn là ai và làm nghề gì cũng được chỉ
52:40 cần tử tế và yêu đời thì cùng đưa tay
52:41 bật cao nhưng quán quân ngoài kia mặt
52:45 lắm nên buồn mà khi ta bị che đi tầm mắt
52:51 có ai đâu hay rằng một ngày sẽ đứng nơi
52:54 đây chỉ để được nói hãy sống vui lên bạn
52:58 em
53:00 na na na na
53:04 [âm nhạc]
53:05 na na
53:10 [âm nhạc]
53:15 na
53:18 [âm nhạc]
53:27 Mới ngày nào còn nghe tiếng chửi của ba
53:29 và má mùa này
53:31 [âm nhạc]
53:34 Bây giờ mới hiểu cảm giác của những đứa
53:36 con xa nhà và nếu như là ngày đó mà mình
53:38 từ bỏ thì chắc đã không có thằng Hiếu
53:39 của ngày hôm nay rồi Chỉ tiếc là dòng
53:41 thời gian không thể để chờ một ai cả lớn
53:43 hơn và trưởng thành không còn mấy chỗ mà
53:44 anh em mình thường hay ngồi tất cả người
53:46 em anh xứng đáng sống chung một thời
53:48 Cùng Sinh lão Đồng Cao thành công và sẽ
53:51 tối vào một ngày không xa nữa ngày mà đủ
53:52 cơm ba bữa Tặng thêm một bông hoa nữa
53:54 China na na na na na na
53:59 na na
54:04 na
54:06 na
54:10 [âm nhạc]
54:14 động hăng say bác dân phòng chú công an
54:17 mang mũ quán quân cho bố đơn thân đang
54:19 nuôi con và những người mẹ già Sau bao
54:21 nhiêu năm lam lũ anh đến cuộc thi với
54:23 một thông điệp tốt đẹp biết mình biết ta
54:25 và cũng chẳng muốn tranh đua đối với anh
54:27 em cũng là một quán quân Vô Địch Thiên
54:30 Hạ với cái món canh chua không cần đính
54:32 đá chẳng cần danh hiệu Chỉ cần mỗi ngày
54:34 kiếm đều đều 5 triệu lời đành tiếu anh
54:37 lại bỏ ngoài tai sống như nào cũng được
54:39 miễn là nó hợp ba cho truyền hình công
54:42 chiếu ai cũng biết rằng anh trình không
54:44 thiếu deca
54:47 là bạn anh Hiếu
54:49 quán quân ngoài kia mệt lắm nên buồn mà
54:53 đôi khi ta bị che đi tắm mát
54:58 có ai đâu hay rằng một ngày sẽ đứng nơi
55:01 đây chỉ để được nói hãy sống vui lên bạn
55:04 em
55:07 na na na na
55:12 na
55:17 na
55:18 [âm nhạc]
55:25 và đây cũng là bài hát cuối cùng của
55:27 hành trình này hy vọng tất cả mọi người
55:28 sẽ là quán quân của cuộc đời mình và đây
55:31 là Huỳnh Công Hiếu phim Bill Green for
55:34 life please
55:36 [âm nhạc]
55:44 sau những ngày buồn sẽ là một mớ niềm
55:46 vui và đi thật sâu đó là vài khoản nợ
55:48 trước khi mình chóng ra cứ bôn ba miền
55:51 núi miền xuôi còn hơn là đứng yên một
55:52 chỗ rồi hoảng sợ có quá nhiều trách
55:54 nhiệm chướng ngại vướng bận thôi mà cứ
55:56 yên tâm đi rồi học quan sẽ đến ma một bà
55:59 già
56:00 như người thượng kẻ mến khắp nơi đổ về
56:04 xem ai mới là quán quân kể cả dẫn Cô chú
56:06 đang bán bưng họ thức dậy mưu sinh khi
56:09 trời sáng trưng vậy tự hỏi rằng họ không
56:11 xứng đáng sao Viết một bài nhạc vui để
56:13 cuộc đời này
56:14 [âm nhạc]
56:21 cũng có thể là quán quân chiến thắng bản
56:25 thân là chiến thắng Chính Mình leo núi
56:27 cao thì đôi mắt cá chân Lõ xuống sông
56:29 sâu thì mới biết dính sinh nếu như không
56:31 có màn đêm thì làm sao thấy được những
56:34 vì sao dù bạn là ai và làm nghề gì cũng
56:36 được chỉ cần tử tế và yêu đời thì cùng
56:38 đưa tay bật cao nhưng quán quân ngoài
56:41 kia mặt lắm nên buồn
56:44 khi ta bị che đi tắm mát
56:48 có ai đâu hay rằng một ngày sẽ đứng nơi
56:51 đây chỉ để được nói hãy sống vui lên bạn
56:55 em
56:57 [âm nhạc]
57:13 có gì đâu mà khó dễ nè
57:19 [âm nhạc]
57:42 người em anh đều xứng đáng sống chung
57:45 một thời Cùng Sinh lão Đồng Cao thành
57:47 công và sẽ tối vào một ngày không xa nữa
57:49 ngày mà đủ compa bữa Tặng thêm một bông
57:51 hoa nữa China
57:53 [âm nhạc]
58:10 cho người công nhân lao động hăng say
58:12 bác văn phòng chú công an mang mũ quán
58:15 quân cho bố đơn thân đang nuôi con và
58:17 những người mẹ già Sau bao nhiêu năm lam
58:19 lũ anh đến cuộc thi với một thông điệp
58:21 tốt đẹp biết mình biết ta và cũng chẳng
58:23 muốn tranh đua đối với anh em cũng là
58:25 một quán quân Vô Địch Thiên Hạ với cái
58:27 món canh chua không cần đính đá chẳng
58:30 cần danh hiệu Chỉ cần mỗi ngày kiếm đều
58:32 đều 5 triệu lời đành tiếu anh lại bỏ
58:34 ngoài tai sống khi nào cũng được miễn là
58:36 nó hợp ba cho truyền hình công chiếu ai
58:39 cũng biết rằng anh trình không thiếu
58:41 deca
58:44 anh hiểu cho mặc áo hiệu Anh bán lên
58:46 không như quán quân ngoài kia mặt lắm
58:49 nên buồn mà đôi khi ta bị che đi tắm mát
58:55 có ai đâu hay rằng một ngày sẽ đứng nơi
58:58 đây chỉ để được nói hãy sống vui lên bạn
59:01 em
59:03 na na na na na
59:09 na na
59:14 na na na
59:22 và đây cũng là bài hát cuối cùng của
59:24 hành trình này hy vọng tất cả mọi người
59:25 sẽ là quán quân của cuộc đời mình và đây
59:28 là Huỳnh Công Hiếu team Bi Rain pcpm For
59:31 Life
59:37 [âm nhạc]
59:50 [âm nhạc]
59:55 [âm nhạc]

download and play online song Replay Audio 1 Hour – Ai Cũng Có Thể Là Quán Quân, Huỳnh Công Hiếu x Bùi Công Nam Rap |Việt Mùa 3, download Replay Audio 1 Hour – Ai Cũng Có Thể Là Quán Quân, Huỳnh Công Hiếu x Bùi Công Nam Rap |Việt Mùa 3 mp3 & audio, download Replay Audio 1 Hour – Ai Cũng Có Thể Là Quán Quân, Huỳnh Công Hiếu x Bùi Công Nam Rap |Việt Mùa 3 in naija, download Replay Audio 1 Hour – Ai Cũng Có Thể Là Quán Quân, Huỳnh Công Hiếu x Bùi Công Nam Rap |Việt Mùa 3 in nigeria, free download music Replay Audio 1 Hour – Ai Cũng Có Thể Là Quán Quân, Huỳnh Công Hiếu x Bùi Công Nam Rap |Việt Mùa 3, Replay Audio 1 Hour – Ai Cũng Có Thể Là Quán Quân, Huỳnh Công Hiếu x Bùi Công Nam Rap |Việt Mùa 3 song download mp3, Replay Audio 1 Hour – Ai Cũng Có Thể Là Quán Quân, Huỳnh Công Hiếu x Bùi Công Nam Rap |Việt Mùa 3 music download 320kbps, Replay Audio 1 Hour – Ai Cũng Có Thể Là Quán Quân, Huỳnh Công Hiếu x Bùi Công Nam Rap |Việt Mùa 3 full mp3 download 3mb, Replay Audio 1 Hour – Ai Cũng Có Thể Là Quán Quân, Huỳnh Công Hiếu x Bùi Công Nam Rap |Việt Mùa 3 full music download in naija 320kbps, Replay Audio 1 Hour – Ai Cũng Có Thể Là Quán Quân, Huỳnh Công Hiếu x Bùi Công Nam Rap |Việt Mùa 3 full song download in naija 480kbps, download full mp3 Replay Audio 1 Hour – Ai Cũng Có Thể Là Quán Quân, Huỳnh Công Hiếu x Bùi Công Nam Rap |Việt Mùa 3, index music Replay Audio 1 Hour – Ai Cũng Có Thể Là Quán Quân, Huỳnh Công Hiếu x Bùi Công Nam Rap |Việt Mùa 3, download music Replay Audio 1 Hour – Ai Cũng Có Thể Là Quán Quân, Huỳnh Công Hiếu x Bùi Công Nam Rap |Việt Mùa 3 naijaloaded, download mp3 Replay Audio 1 Hour – Ai Cũng Có Thể Là Quán Quân, Huỳnh Công Hiếu x Bùi Công Nam Rap |Việt Mùa 3 9jaflaver.com, download mp3 Replay Audio 1 Hour – Ai Cũng Có Thể Là Quán Quân, Huỳnh Công Hiếu x Bùi Công Nam Rap |Việt Mùa 3 trendybeatz, download mp3 Replay Audio 1 Hour – Ai Cũng Có Thể Là Quán Quân, Huỳnh Công Hiếu x Bùi Công Nam Rap |Việt Mùa 3 netnaija, download mp3 Replay Audio 1 Hour – Ai Cũng Có Thể Là Quán Quân, Huỳnh Công Hiếu x Bùi Công Nam Rap |Việt Mùa 3 xclusiveloaded, download mp3 Replay Audio 1 Hour – Ai Cũng Có Thể Là Quán Quân, Huỳnh Công Hiếu x Bùi Công Nam Rap |Việt Mùa 3 waploaded, download mp3 Replay Audio 1 Hour – Ai Cũng Có Thể Là Quán Quân, Huỳnh Công Hiếu x Bùi Công Nam Rap |Việt Mùa 3 waptrick music, download mp3 Replay Audio 1 Hour – Ai Cũng Có Thể Là Quán Quân, Huỳnh Công Hiếu x Bùi Công Nam Rap |Việt Mùa 3 sub indo google drive, download mp3 Replay Audio 1 Hour – Ai Cũng Có Thể Là Quán Quân, Huỳnh Công Hiếu x Bùi Công Nam Rap |Việt Mùa 3 sub indo telegram, Morenaija, Morenaija.com
© 2023 MoreNaija.com.ng